Beste bezoeker, het Multi SkillZ Academy aanbod voor kinderen (en hun ouders) is verschillend naargelang de locatie. Vind de Multi SkillZ Academy in jouw buurt via de Contact-pagina en surf naar de specifieke website voor het aanbod. Volg ons op onze Multi SkillZ Facebook-pagina om op de hoogte te blijven van onze initiatieven. Wens je algemene info? Stuur een mailtje naar ons algemeen secretariaat via multiskillz@sporta.be

Algemene voorwaarden

Multi SkillZ Algemene Voorwaarden

Versie 2018-2019

Inschrijven
 • Je dient je in de toepassing eenmalig te registeren, een account aan te maken. Eenmaal je bent geregistreerd, kan je uit hetMulti SkillZ aanbod een keuze maken en deze digitaal aanvragen. Op deze manier reserveer je de plaats(en) voor deelname. De betaling gebeurt via bankoverschrijving. De betaling dient te gebeuren binnen de 5 dagen, dan pas is uw reservatie definitief.
 • Alle inschrijvingen en reservaties gebeuren online. Wie niet beschikt over een computer of internetverbinding, kan terecht bij de contactpersoon van de lokale Academy.
 • Bij het registreren dient het rijksregisternummer als verplicht veld ingevuld te worden om dubbele accounts te vermijden.
Inschrijvingsmomenten
Van zodra het aanbod voor je regio bekend is, wordt het online aangeboden.

Algemene bepalingen bij inschrijving
 • Het maximum aantal kinderen is afhankelijk van de aard van de cursus, het sportkamp of het toegelaten aantal kinderen per opvanglocatie. Volzet is dan ook volzet.
 • De samenstelling van de groepen bij de sportkampen en de sportsessies gebeurt op basis van leeftijd. De activiteiten worden hierop afgestemd. Voor een specifiek aanbod wordt de richtleeftijd aangegeven a.d.h.v. kleurencodes: Blauw = 6 jaar zijn of worden tijdens het schooljaar Rood = 7, 8 jaar zijn of worden tijdens het schooljaar Oranje = 9, 10 jaar zijn of worden tijdens het schooljaar Groen = 11, 12 jaar zijn of worden tijdens het schooljaar
 • Onderstaand schema geeft een overzicht van de inschrijvingsmogelijkheden per kleur. De richtleeftijden worden aangeduid met ☑, de aanvullende mogelijkheden met ✓. Een Academy jaar loopt gelijk met een schooljaar, zo kunnen vrienden en vriendinnen Multi SkillZ makkelijk samen beleven. Omwille van organisatorische redenen heeft de Academy het recht een inschrijving afwijkend van de richtleeftijd te weigeren of te verplaatsen.

 • Instappen tijdens een lessenreeks kan. Je betaalt de lessen pro rata het aantal volgende deelnames vermeerderd met 10% voor de administratieve meerkosten van de normale deelnameprijs. In het geval bijvoorbeeld nog 6 beweegsessies van een lessenreeks van 10 zullen plaatsvinden, dan betaal je 60% + 10 %, oftewel 70% in totaal, van de normale deelnameprijs.
 • Voor 1-oudergezinnen bestaat de mogelijkheid in te tekenen op de helft van de lessen van een reeks. In dit geval wordt uitgegaan van een ‘week-om-week’ co-ouderschap. Deelnemen kan in dit geval voor de helft van de keren van de normale lessenreeks, waarbij het aantal deelnames op een even getal naar boven wordt afgerond. In dit geval betaal je 50%, vermeerderd met 10% voor de administratieve meerkosten, oftewel 60% in totaal, van je deelnameprijs voor de reeks. Om van de co-ouderschap-regeling te kunnen genieten, dien je voor aanvang van een activiteit contact op te nemen met de verantwoordelijke van de Academy. De verantwoordelijke duidt dan in je account aan dat je hier recht op hebt.
 • Proeflessen: er kan ingeschreven worden voor een proefles. Je kan tot 3x per jaar inschrijven op een proefles zonder een betaling te moeten doorvoeren. Al wie in de account opgegeven staat en ingeschreven is voor de proefles is door Multi SkillZ verzekerd.
Annulatievoorwaarden
Het algemene principe is: betaald is gereserveerd / toegekend / vastgelegd.

Tot 10 dagen voor aanvang van de activiteit kan kosteloos geannuleerd worden. Nadien kan annuleren enkel met medisch attest uitsluitend vooraf en tijdens de lessenreeks. Achteraf kan niet geannuleerd worden. Annulatie gebeurt enkel schriftelijk via mail: met vermelding van je rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder, de naam van de ingeschrevene en de code van de lessenreeks. Het medisch attest wordt binnen de 5 dagen bezorgd aan de Academy verantwoordelijke. Annuleren kan voor minimum 2 lessen (1 les afwezigheid wordt niet terugbetaald). Met een medisch attest betaal je 10% van je deelnameprijs voor de reeks als administratieve kost en je krijgt50 % van de prijs per geannuleerde sessie terug. Multi SkillZ heeft het recht om bij te weinig ingeschreven deelnemers de activiteiten volledig te annuleren. De ingeschreven deelnemers worden hiervan schriftelijk verwittigd en krijgen het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald.

Betalingsvoorwaarden
 • De prijs voor lessen en kampen wordt per aanbod vastgelegd.
 • Afspraken rond betaling: je schrijft online in en krijgt aansluitend een betaalverzoek. Je betaald binnen de 5 dagen per overschrijving na inschrijving = ingeschreven.
Voorwaarden en informatie:
 • Tijdens de activiteiten maken we foto’s en video’s. Door je kind in te schrijven neem je hier kennis van en geef je ons toestemming om beeldmateriaal te gebruiken op websites of publicaties. Als je niet wil dat we beeldmateriaal van je kind(eren) maken, geef je dit schriftelijk door aan de Multi SkillZ Academy, dit voor de start van elke activiteit (lessenreeks of kamp).
 • De inschrijver verklaart dat de deelne(e)m(st)er over een normale gezondheid beschikt en heeft kennis genomen dat de aansprakelijkheid van de organisatoren begint en eindigt op de uren zoals vermeld in het programma. De inrichters zijn in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade, veroorzaakt buiten de opgegeven uren.
 • Multi SkillZ is niet aansprakelijk voor schade of verlies van spullen.
 • Als je kind of begeleidende volwassene (Family lessen) bewust iets of iemand schade toebrengt of kwetst, dan moet jij (of je familiale verzekering) de kosten betalen.
 • Als je kind zich kwetst of een ongeval heeft, dan gaan we naar de dokter of het ziekenhuis en word je verwittigd. Als er kosten zijn, dan moet je die eerst zelf betalen.
Tarieven en kortingen:De tarieven staan bij elke lessenreeks of kamp, elke cursus of opvangmoment vermeld.

Mogelijk ben je in het bezit van een kortingscode, worden kortingen toegekend door een lokale Academy of kunnen er kortingscheques of –tickets gebruikt worden die door de lokale overheid beschikbaar worden uitgereikt. Om van kortingen te kunnen genieten, dien je voor aanvang van een activiteit contact op te nemen met de verantwoordelijke van de Academy. De verantwoordelijke duidt dan in je account aan dat je hier recht op hebt. De korting wordt vanaf dan automatisch verrekend als je een lessenreeks of kamp boekt. Opgelet: deze kortingen worden niet met terugwerkende kracht toegekend. Je kan er pas van genieten nadat je de verantwoordelijke van de Academy hierover hebt ingelicht, en deze de toekenning van de korting per kerende heeft bevestigd.

Volgende regels zijn van toepassing:
 • Respecteer de uren van de activiteiten, wees op tijd.
 • Als je kind extra aandacht nodig heeft, praat dan op voorhand met de Head Coach, Coaches of verantwoordelijke van de Academy. Zij proberen je kind zo goed mogelijk te begeleiden.
 • Tijdens een Multi SkillZ les wordt enkel water gedronken. Maak bij voorkeur gebruik van een herbruikbare drinkenbus om afval te vermijden. Als je kind een hele dag kamp heeft, geef dan een lunchpakket, genoeg drinken en een gezond tussendoortje mee.
 • Breng je kind naar onze activiteiten in sportieve kledij en kom bij voorkeur op eigen kracht (te voet, fiets) of met openbaar vervoer. Opgelet: Zwarte zolen worden niet toegelaten in zalen.
 • Breng geen geld of waardevolle spullen mee (GSM, fototoestel, mp3 speler, ...). Het gebruik ervan is niet toegelaten tijdens de activiteiten.
Fiscaal attest:Multi SkillZ is, wanneer erkend door de lokale en regionale besturen, fiscaal aftrekbaar in België. In dit geval krijg je voor kinderen jonger dan 12 jaar een fiscaal attest. Kosten voor opvang voor kinderen tot 12 jaar kan je immers in je belastingen inbrengen.Ten laatste voor 15 juni krijgen alle ouders een fiscaal attest van de kosten die ze het vorige jaar gemaakt hebben voor opvang.
Opgelet: op het fiscale attest staan enkel effectief betaalde bedragen vermeld. Terugbetaalde bedragen, boetes of openstaande facturen staan hier niet op vermeld.

Terugbetalingen door derden:
Heel wat ziekenfondsen en werkgevers doen ook een tegemoetkoming voor beweegactiviteiten, sportkampen, kinderopvang of speelpleinwerkingen. Als je ziekenfonds voorziet in een tegemoetkoming voor jeugdactiviteiten of sport, vraag je bij hen een formulier en laat je het door de Academy invullen.

Ongeval en verzekering:Als je kind een ongeval krijgt, krijg je een ongevallenformulier. Je kan het ook hier downloaden. De Academy vult de gegevens over het ongeval en eventuele aansprakelijkheid in en ondertekent het formulier. Je vervolledigt de gegevens van het “slachtoffer”. Je laat een arts de medische verklaring invullen en bezorgt dit formulier aan multiskillz@sporta.be.Je betaalt alle kosten en vraagt aan je mutualiteit een attest voor het remgeld. Van de apotheker vraag je een onkostennota. Deze overige kosten, na tussenkomst van de mutualiteit kunnen rechtstreeks doorgestuurd worden naar Ethias (originele documenten!)
Voor alle vragen, onduidelijkheden of problemen kan het slachtoffer altijd terecht bij Sporta-federatie,03/2865832 of multiskillz@sporta.be. Opgelet: Bij een Family lessenreeks kunnen tot 2 volwassenen worden opgegeven voor de begeleiding van 1 kind. Enkel de volwassenen waarvan de gegevens volledig zijn ingevuld in de account en werden opgegeven voor de Family activiteit, zijn verzekerd.

Briefwisseling, facturen, terugbetalingen, enz.:

Diegene, op wiens naam de account is aangemaakt, is ook diegene die alle mails, briefwisseling, bevestigingen, evt. facturen en terugbetalingen ontvangt. Deze documenten worden NIET gewijzigd. Houd hier rekening mee bij het opmaken van je account.

Vragen?

Je kan ons bereiken:
 • per telefoon: zie de contactgegevens onderaan de webpagina.
 • per mail: gebruik het contactformulier. Duid aan waarover je vraag gaat. Je vraag komt automatisch toe bij de juiste dienst.
Door de inschrijving verbindt men zich ertoe kennis te nemen van de voorwaarden en informatie.
back to top